Salgs- og leveringsbetingelser Electro Care ApS

 

 

 

 

Almindelige bestemmelser

 • Nærværende bestemmelser gælder i alle forhold, hvor Electro Care ApS, eller en afdeling under Electro Care ApS optræder som part. Bestemmelserne kan kun fraviges ved forudgående skriftlig aftale og manglende reaktion fra Electro Care ApS’ side over for en meddelelse fra en køber udgør således ikke accept af fravigelse af nærværende bestemmelser.

 

Tilbud

 • Tilbud fremsat af Electro Care ApS er kun bindende, såfremt det accepteres af køber inden 30 dage fra modtagelsen
 • Tilbudsprisen er uden merværdiafgift og eventuelle andre

 

Betaling

 • Medmindre andet er aftalt er betaling netto kontant. Ved større leverancer, hvorved forstås leverancer på en samlet kontraktsum på over DKK 50.000,-, er Electro Care ApS berettiget til at kræve månedlige a conto betalinger med udgangspunkt i forbrug af materialer samt arbejdstid samt et a conto beløb på 10 % ved indgåelsen af aftalen. Ligeledes er Electro Care ApS berettiget til at kræve a conto betaling med udgangspunkt i forbrug af materialer samt arbejdstid, såfremt køber stiller udførelsen af en ordre I bero eller såfremt en ordre de facto har været stillet I bero i 14 dage eller mere, som følge af købers forhold. Betaling i fremmed valuta (anden valuta end DKK/EURO) skal anvises i DKK ved anvendelsen af en forud aftalt omregningskurs eller en fastsat foreløbig kurs, i hvilket tilfælde Electro Care ApS forbeholder sig at efterregulere, når den effektive kurs er konst
 • Ved forsinket betaling, dvs. betaling efter forfaldsdag, pkt. 4 ovenfor, tilskrives morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.

 

Ejendomsforbehold

 • Det leverede forbliver Electro Care ApS’ ejendom indtil betaling er erlagt fuldt

 

Tilbageholdsret

 • Electra Care ApS er berettiget til at udøve tilbageholdsret i enhver genstand indleveret til reparation, eller på anden vis i Electro Care ApS’ varetægt for en købers forsinkede eller udeblevne betaling.

 

Levering

 • Leverancen anses for leveret den dag, hvor Electro Care ApS meddeler køber, at leverancen er klar til overtagelse. Såfremt leverancen er aftalt til at blive leveret inden for et tidsrum (eks. levering inden 14 dage), løber dette fra tidspunktet for genstandens faktiske levering til Electro Care ApS til
 • Kunden anses for at have overtaget leverancen, og dermed risikoen herfor, så snart Electro Care ApS har meddelt køber, at leverancen er klar til
 • Såfremt køber tager leverancen eller en del heraf i brug uden Electro Care ApS’ samtykke anses levering for at være sket på tidspunktet for købers ibrugtagelse.
 • Alle leverancer sker ab fabrik subsidiært ab Electro Care ApS, medmindre andet er aftalt.

 

Afprøvning

 • Før ibrugtagning af produktet, skal køber foretage afprøvning af dette til den konkrete opgave for at konstatere, om produktet er egnet til købers påtænkte brug. Pligten til at foretage afprøvning i forhold til produktets egenskaber gælder uanset om produktet er en standardvare eller specialfremstillet og uanset hvad der fremgår af produktbeskrivelser, vejledninger, datablade mv.
 • Har køber undladt at foretage afprøvning af produktet, er Electro Care ApS uden ansvar for eventuelle mangler. Er det dog påviseligt og uden for enhver tvivl, at Electro Care ApS’ produkt er mangelfuldt og en afprøvning af produktet ikke ville kunne have afdækket dette, er Electro Care ApS dog fortsat ansvarlig for mangler ved produktet.
 • Alle leverancer sker ab fabrik subsidiært ab Electro Care ApS, medmindre andet er aftalt.

 

Force majeur

 • Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Electro Care ApS og køber, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse inden for rimelig tid: arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, parterne ikke har været herrer over, såsom regeringsforanstaltninger, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, naturkatastrofer, epidemier, brand, krig, oprør og uroligheder, maskinsammenbrud, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, svigtende tilførsel af råvarer, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med leverancer, som skyldes nogen af de i dette afsnit nævnte omstændigheder.

Såfremt en af parterne vil påberåbe sig denne bestemmelse, skal den anden part underrettes herom skriftligt og uden ophold og med angivelse af årsagen til påberåbelsen.

 

Reklamation

 • Mangler, manko, undersøgelsespligt og reklamation
 1. Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produktet tages i brug eller videresælges, foretage en visuel undersøgelse af det leverede produkt for at konstatere eventuelle mangler eller manko, og køber skal uopholdeligt og ikke senere end 8 kalenderdage efter modtagelsen af produktet skriftligt underrette Electro Care ApS om sådanne eventuelle mangler eller manko.

Undersøgelse af produktet skal foretages, uanset om produktet er en

standardvare eller specialfremstillet til køber, og uanset om der er foretaget afprøvning af produktet hos Electro Care ApS.

Svarer det leverede produkt ikke til, hvad der er aftalt, til de af Electro Care ApS oplyste specifikationer eller til de af køber med rette stillede krav, eller er produktet ikke af sædvanlig kvalitet, foretager Electro Care ApS omlevering, hvad enten manglen skyldes en påviselig fejl fra Electro Care ApS’ side eller ej. Det er en betingelse for omlevering, at der er reklameret rettidigt, jf. stk. 1. Omlevering sker uden udgift for køber, når det mangelfulde produkt returneres til Electro Care ApS.

 1. Svarer mængden af det leverede produkt ikke til den aftalte mængde (vægt eller antal enheder), foretager Electro Care ApS efterlevering af det manglende (manko) uden udgift for køber. Det er en betingelse for efterlevering, at der er reklameret rettidigt, jf. stk. 1.
 2. Såfremt Electro Care ApS’ produkt er fejlbehæftet, og dette påviseligt og uden for enhver tvivl kan tilregnes Electro Care ApS, og såfremt dette har medført et adækvat og kausalt tab for køber, er Electro Care ApS forpligtet til – udover omlevering/efterlevering – at

erstatte et sådant tab, der dog er maksimeret til et beløb på kr. 1,0 mio. Dette gælder ikke, hvis køber har undladt at undersøge produktet, jf. § 16, stk. 1 eller undladt at afprøve produktet, jf. § 12, stk. 1. Det maksimale årlige erstatningsansvar/forsikringsafdækning udgør ligeledes maksimalt kr. 1,0 mio.

 1. Electro Care ApS er dog under alle omstændigheder uden ansvar for driftstab, avancetab, tidstab, tab af goodwill eller andre indirekte tab ved det leverede produkt – uanset om der er tale om mangler eller manko.

Mangler eller manko ved et leveret produkt, som skyldes forhold udenfor Electro Care ApS’ kontrol, såsom uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og oplagring af produktet eller sammenblanding af dette med andre produkter, er Electro Care ApS uvedkommende.

 

Erstatning

 • Electro Care ApS’ eventuelle erstatningsansvar i tilfælde af forsinkelser eller mangler er begrænset til fakturabeløbet , dog højst DKK 000.000. Electro Care ApS fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, brugstab, driftstab, rentetab eller tab som følge af driftsforstyrrelser.

Det maksimale årlige erstatningsansvar/forsikringsafdækning udgør ligeledes maksimalt kr. 1,0 mio.

 

Produktansvar

 • Anser køber efter ibrugtagning af produktet dette for at være defekt, skal køber uopholdeligt meddele Electro Care ApS dette og undlade videre brug af produktet, så årsagen til den mulige defekt kan undersøges af parterne og aftale om omlevering træffes, hvis dette anses for berettiget. Omlevering sker i så fald uden udgift for køber, når det defekte produkt (restoplag) returneres til Electro Care ApS.
 1. Et produkt lider af en defekt, hvis det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes af produktet.
 2. Electro Care ApS er uden ansvar for skade og tab, der skyldes:
 3. a) en defekt (mangel) ved det leverede produkt, som var eller burde være konstateret ved købers undersøgelse af produktet før ibrugtagning af dette, jf. § 12.
 4. b) købers ibrugtagning af produktet i strid med særskilt aftale om afprøvning af dette, jf. § 12.
 5. c) købers forkerte eller mangelfulde oplysninger til Electro Care ApS om det købte produkts påtænkte brug.
 6. d) forkert eller usædvanlig brug af produktet,
 7. e) utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring af produktet hos køber.
 8. f) købers (mellemhandlers) selvstændige oplysninger på emballage, datablade, i brugsanvisninger og produktinformationer m.v..
 9. g) andre forhold udenfor Electro Care ApS’ kontrol, såsom

uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og oplagring af produktet eller sammenblanding af dette med andre produkter.

 1. Forvolder et produkt fra Electro Care ApS tingskade og/eller tab, er Electro Care ApS erstatningsansvarlig herfor på betingelse af, at skaden eller tabet

ikke skyldes forhold som nævnt ovenfor i litra a) – g), og at køber kan dokumentere, at skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelse begået af Electro Care ApS.

 1. I dette tilfælde er Electro Care ApS forpligtet til at erstatte de direkte udbedringsomkostninger, som køber måtte have haft som følge af defekten, herunder også destruktionsomkostninger, hjemkaldelsesomkostninger m.v., idet erstatningen dog er maksimeret til et beløb på kr. 1,0 mio. Den maksimale årlige begrænsning/forsikringsafdækning udgør ligeledes maksimalt 1 million kr.
 2. I de tilfælde hvor Electro Care ApS’ produkt er sammenføjet med eller på anden måde gjort til en del af købers produkt, og Electro

Care ApS foretager omlevering, fradrages i erstatningen et beløb svarende til værdien af Electro Care ApS’ produkt uden defekt.

 1. Indtræder der erstatningsansvar for Electro Care ApS i medfør af foranstående, omfatter ansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
 2. Medmindre andet er aftalt skriftligt, er ansvaret for tingskade og/eller tab begrænset til kr. 1,0 mio. Den maksimale årlige begrænsning/forsikringsafdæk-ning udgør ligeledes maksimalt 1 million kr.
 3. I den udstrækning, Electro Care ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Electro Care ApS skadesløs i det omfang, at sådant ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser.
 4. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne paragraf,

skal denne part straks underrette den anden part herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Electro Care ApS i anledning af skade og/eller tab, som påstås forvoldt af en defekt ved et af Electro Care ApS’ produkter

 

Tvister

 • Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte re Electro Care ApS forbeholder sig ret til at lade tvister afgøre ved de ordinære domstole.

 

Januar 2020.